en

Informácie o ochrane osobných údajov pri kúpe BMW Lifestyle produktov

Všeobecné
 • Tieto informácie o ochrane osobných údajov stanovujú podmienky, za ktorých dochádza k spracovávaniu osobných údajov pri vzťahoch súvisiacich s predajom originálnych BMW Lifestyle produktov zakúpených prostredníctvom e-Shopu.

 • Pod pojmom
  • „Prevádzkovateľ“ sa rozumie LION CAR s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 83, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36053961, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro., vložka č.: 7685/S,

  • „e-Shop“ sa rozumie internetový obchod umiestnený na internetovej stránke bmw-lioncar.sk,

  • „Dotknutá osoba“ sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 • Kontaktné údaje Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých môže Dotknutá osoba uplatniť svoje práva, vrátane podania sťažnosti alebo iného podnetu, sú nasledovné:

Adresa: Partizánska cesta 83, 974 01 Banská Bystrica
Telefónne číslo: +421 48 471 88 81
E-mailová adresa:  servis@bmw-lioncar.sk

Ako vaše osobné údaje používame

 • Získavané osobné údaje, v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia, fakturačná adresa, emailová adresa, telefónne číslo, spracúvame na nasledujúce účely:

  • aby sme Vám doručili BMW Lifestyle produkty, ktoré ste si na e-Shope objednali. Tieto údaje sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s Prevádzkovateľom uzavreli, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti.

  • aby sme vám s vaším súhlasom reagovali na vaše otázky a inú korešpondenciu, ktorú uskutočníte prostredníctvom tejto Stránky.

  • sledovanie našich oprávnených záujmov, a to najmä:

   (i) marketing podobných služieb a tovarov,
   (ii) preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak v závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na našu schopnosť riadne doručiť tovar, poskytovať služby, alebo riadne plniť zmluvné povinnosti..

 • Ak ste na spracúvanie svojich osobných údajov udelili súhlas, potom ho smiete kedykoľvek odvolať.

Zdieľanie Vašich osobných údajov

 • Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené nasledovným kategóriám príjemcov:

  (i)  Spoločnostiam v skupine BMW, ktoré sa podieľajú na činnostiach súvisiacich s účelmi spracúvania podľa článku 2.1,
  (ii) dodávateľom služieb, ktoré sú nevyhnutné na plnenie vyššie stanovených účelov, vrátane sa poskytovateľov poštových služieb, a
  (iii) štátnym orgánom, regulačným úradom a orgánom činným v trestnom konaní, ak to je potrebné na vyššie uvedené účely, ak to ukladá zákon, alebo ak to je potrebné v záujme ochrany našich oprávnených záujmov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Spôsob uchovávania Vašich údajov a Vaše práva

 • Vaše údaje uchovávame po dobu piatich rokov, alebo v súlade s príslušnou legislatívou po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov.

 • Prenos osobných údajov do tretích krajín a automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, sa nepredpokladá.

 • V zmysle platnej právnej úpravy máte najmä nasledujúce práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 1.3:

  • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov,

  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; +421/2/32313214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk


Tieto informácie o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa: 1.12.2019

Objavte viac

Súbory cookie na doméne bmw-lioncar.sk.

Akceptujte súbory cookie.
Zistiť viac, vrátane informácií o tom, ako odmietnuť súbory cookie.