en

Obchodné podmienky – BMW Lifestyle

Všeobecné
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú podmienky predaja originálnych BMW Lifestyle produktov pri uzatváraní zmlúv na diaľku prostredníctvom e-Shopu.

 • Pod pojmom
  • „Predávajúci“ sa rozumie LION CAR, s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 83, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36053961, DIČ: 2020089929, IČ DPH: SK7120000063 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro., vložka č.: 7685/S,

  • „e-Shop“ sa rozumie internetový obchod umiestnený na internetovej stránke bmw-lioncar.sk,

  • „Kupujúci“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom e-Shopu odoslala Predávajúcemu objednávku,

  • „Spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 • Kontaktné údaje Predávajúceho pre účely uplatnenia práv, vrátane uplatnenia reklamácie, podania sťažnosti alebo iného podnetu, sú nasledovné:

Adresa: Partizánska cesta 83, 974 01 Banská Bystrica
Telefónne číslo: +421 48 471 88 81
E-mailová adresa: servis@bmw-lioncar.sk

Postup uzavretia zmluvy na diaľku

 • Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom vyplnenia a odoslania objednávkového formuláru na webovej stránke predávajúceho.

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom alebo pri realizácii ( odoslaní ) objednávky.

 • Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené e-mailom na adresu zadanú kupujúcim do 48 hodín počas pracovných dní. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Predávajúci zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru.

 • Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

 • K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza e-mailovým akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 • Bezprostredne pred odoslaním objednávky informuje Predávajúci Spotrebiteľa výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne (i) o hlavným vlastnostiach tovaru alebo o charaktere služby, (ii) o celkovej cene vrátane všetkých daní, nákladov ako aj poplatkov za dopravu, (iii) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu na dobu neurčitú, a (iv) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa.

 • Spotrebiteľ odošle objednávku stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“.

 • Po zadaní objednávky potvrdí Predávajúci Spotrebiteľovi bezodkladne prijatie objednávky.

Platobné a dodacie podmienky

 • Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v zálohovej faktúre.

 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v zálohovej faktúre v čase pred prevzatím tovaru.

 • Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy. 

 • V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu v lehote podľa kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný zabezpečiť prepravu tovaru, resp. je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

  Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  a. platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,

  b. platba vopred bankovým prevodom,

  c. platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou),

  d. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste a v časovom rozsahu, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

  V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu dohodnutému v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na dohodnuté miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

  Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

  · osobný odber

  · zasielanie prepravnou službou,

  · zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu.

  Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

  Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na dohodnutom mieste a v časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí dohodnutého časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.

  Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu, konkrétne kuriéra prepravnej spoločnosti, alebo pracovníka Slovenskej pošty. V prípade zistenia existencie vady tovaru , alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

  Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 1. tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

  Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

Reklamácia

 • Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho.

 • Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 • Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že doručí reklamáciu a tovar do prevádzkarne predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Kupujúci je povinný v reklamácii pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

 • Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom dostatočne označí kupujúceho, tovar i vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom a doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  a) doručenie reklamovaného tovaru;
  b) oznámenie o uplatnení reklamácie;
  c) doručenie kópie dokladu o nákupe – faktúra (kópia).

 • Predávajúci je povinný na základe rozhodnutia kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) odovzdaním opraveného tovaru,
  b) výmenou tovaru,
  c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
  d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 • V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. aj stanovisko autorizovanej osoby (súdny znalec registrovaný v danom odbore) alebo inej osoby určenej zákonom.

 • Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
  a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
  b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
  c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
  f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
  j) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

 • Zobrazenie tovaru na internetovej stránke predávajúceho je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného používaného zariadenia. Za iné zobrazenie tovarov preto predávajúci nezodpovedá.

 • Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba.

 • Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na stránke Európskej komisie. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Právo odstúpiť od zmluvy

 • Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy 14 dní od prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota 14 dní na odstúpenie sa počíta odo dňa:

  • Prevzatia všetkých častí objednaného tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu prevezme, 
  • Prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný v prípade ak sa tovar dodáva oddelene, alebo
  • Prevzatia prvého dodaného tovaru, ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
 • Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na nasledovné:

  • Na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,
  • Na predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • Na poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby,
 • Právo odstúpiť od zmluvy môže Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho prostredníctvom jednoznačne formulovaného vyhlásenia odstúpiť od zmluvy na adrese uvedenej v článku 1.3. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie zmluvy podľa Prílohy č. 1.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Ak Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy, Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na vrátenie platieb využije Predávajúci rovnaký spôsob, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 • Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
 • Pri odstúpení od zmluvy znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, vrátane tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 • Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastní a funkčností tovaru.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy, ak bude zo strany Spotrebiteľa vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať od kupujúceho čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.
 • V prípade ak je predmetom zmluvy na diaľku poskytovanie služieb a Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je Spotrebiteľ povinný uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru / služby

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 • Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Záruky

 • Predávajúci poskytuje záruky v zmysle a v rozsahu stanovenom podľa všeobecného predpisu.

Riešenie sporov

 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 • Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 • Orgánom dozoru a súčasne aj jedným zo subjektov alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. Spotrebiteľ môže podať návrh na riešenie sporov využiť online platformu, ktorá je dostupná na nasledujúcom webovom sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Záverečné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: 1.12.2019

Príloha 1 – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Komu: LION CAR, s.r.o., Partizánska cesta 83, 974 01 Banská Bystrica,  e-mail: servis@bmw-lioncar.sk.

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

..........................................

– Dátum: ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

Objavte viac

Súbory cookie na doméne bmw-lioncar.sk.

Akceptujte súbory cookie.
Zistiť viac, vrátane informácií o tom, ako odmietnuť súbory cookie.